Դ-Տ-Թ

ա/ Ալվարդ, ականակիտ, ակնթարթ, աղոտ, աճուրդ, այգեկութ, այդ(դա), այտ (թուշ), արդյոք, արդուզարդ, արտահերթ, արտառոց, արտասուք, բրդոտ, բրդել (հրել),  բրթել (հացը մանրացնել),  գաղթ,  գաղտնապահ,  հարթուկ, արդուկ,  աղոթք, գաղտնիք, գդալ (սպասք), գթալ (խղճալ), կարդալ, կարթ, կոկորդիլոս, կորնթարդ, հաղորդում, հայթայթել, հանդարտ, հաջորդել, հաշմանդամ, փութկոտ, քաջորդի, օդանցք:

բ/ այդտեղ, այտոսկր, անդադար, անթացուպ, անհաղորդ, անձեռակերտ, բազմանդամ, Բաղդադ,բանտարկել, բաղդատել, բարդություն, բիրդ, գաղտնախորհուր-, կրտսեր, խրճիթ, միլիարդ, գեղարդ, գիրթ (կտրուկ), գրտնակել, գունազարդ, դրդապատճառ, դիմահարդար, երթուղի, երթիկ, երթմնազանց, զարդասեղան, թպրտալ, թրթուր, շողոքորթ, շորթել, շվայտ:

գ/ Զվարթնոց, ընդարմանալ, ընդհանուր, ընդանալ, թախթ, թակարդ, թաղանթ, թատերական, թղտակից, ժողովուրդ, լաջվարդ, լյարդ, որդի, սպրդել, սրընթաց, վաթսուն, օթևան, վաղորդյան, այթօրինակ, բերդաքաղաք, գաղտական, եղբորորդի, երիզորդ, ճկույտ, մթնոլորթ, շփոթվել, շքերթ, որդ (ճիճու), որթ (խաղողի թուփ), սփրթնել, վարթաստան, փթել (նեխել), փթթել (ծաղկել),  օթոց, օրիորդ, օդապարիկ:

դ/ արթնանալ, երդվյալ, լողորդ, լուրթ, խադարել, խաղաթուղտ, խայթել, խայտալ, խայթաբղետ, խառնուրդ, խախուդ, խառնաշփոտ, խարտյաշ, խեղդամահ, խենանալ, խլուրդ, խորանարթ, խր-նել, խր-վիլակ, ծաղկազար-, կա-ողիկոս, հար-ավայր:

ե/ անու-, անօ-ևան, առաջնոր-, եր-ևեկություն, զար-անախշ, զար-ուցիչ, զար-ուղի, զինա-ա-ար, թփու-, խեղ-ուկ, պայ-յուն, պայ-ար, ան-ամալույծ, զվար-, ըն-ամենը, խոր-ուբոր-, խոր-ություն, խորհուր-, հավկի-, հար-արել, հար-ություն, հեր-ագրում, ճ-քավոր, մա-եմա-իկա, մեր-ըն-մեր-:

զ/ այ-ուցվել, սայ-աքել, անգու-, անձրևոր-, անօ-, անո- (սրվակ), անջր-ի, ար-արացի, զար-ատուփ, խոր-կարան, խրճի-, հար-աքանդակ, հեծանվոր-, հեր-ապահ, հնո-ի, հոր-ահոս, անօ-, հրացայ-, հուռ-ի (բերրի), հօ-ս ցնդել, ձկնկի-, ճամփոր-, ճառագայ-, ճարման- (կոճակ), մշտար-ուն, մոր-ել, ներգաղ-, որսոր-, չվեր-, նյար-:

է/ ար-ուն, արձակուր-, արտագաղ-, մար-ախույս, միջնոր-, չորրոր-, պարապուր-, պոռ-կալ, պար-և, պոր-աբույծ, ջար-ուխուր-, սաղավար-, սաղար-, սարահար-, սե-ևե-ել, վաղոր-այն, վառո-, ան-րադառնալ, անհե-ե-, զար-, ճմռ-ել, մոր-ի, վի-խարի, վ-արանդի, վր-ովել, փար-ամ, գաղ-նի, եր-վել, զար-ոնք, կա-սա, կեն-անի, մար-կային, շան-արգել, որ-ատունկ, վար-ապետ, փ-ախտ, քր-նաջան:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s