Հայոց լեզու

1.Հայերենի դարձվածաբանական բառարանից դուրս գրել սիրտ, գլուխ, ձեռք բառերով կազմված 10-ական դարձվածք:

Սիրտ անել

Սիրտ առնել

Սիրտ դնել

Սիրտը ահ ընկնել

Սիրտը ահ ու սարսափ գցել

Սիրտը ամուր պահել

Սիրտը այրել

Սիրտը այրվել

Սիրտը անապատ դարձնել

Սիրտը անցնել

Գլուխ ազատել

Գլուխ անցնել

Գլուխ առնել

Գլուխ բարձրացնել

Գլուխ բերել

Գլուխ բերվել

Գլուխ բռնել

Գլուխ գալ

Գլուխ գովել

Գլուխ գործոց

Ձեռք ածել

Ձեռք անցնել

Ձեռք քաշել

Ձեռք առնել

Ձեռք առնվել

Ձեռք բարձրացնել

Ձեռք բերել

Ձեռք բռնել

Ձեռք գալ

Ձեռք գցել
2.  Հետևյալ բառերի համար գտնել հոմանիշ դարձվածքներ
ծաղրել-ձեռք առնել                 վատանալ-անկողին ընկնել
օգնել-ձեռք գցել
հասկանալ-գլխի ընկնել
մեռնել-հոգին փչել
անտեսել-բանի տեղ չդնել
ծուլանալ-ձեռքերը ծալած նստել
ուրախանալ-աշխարհով մեկ լինել
ճարպիկ-ծեր աղվես
թանկ-կրակի գին
էժան-ջրի գին
3. Տվյալ դարձվածքները փոխարինել պարզ հոմանիշներով
աչքը լիանալ-կշտանալ
աչքի առաջ ունենալ-նկատել
արյունը դլխին խփել-բարկանալ
անկողին ընկնել-հիվանդանալ
բերանը ջուր առնել-լռել
բերանը բաց մնալ-ապշել
գույնը գցել-վախենալ
գետինը մտնել-ամաչել
ձեռ ու ոտ ընկնել-խուճապահար լինել
փափախը գետնով տալ-պատվազրկվել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s