Ը

  1. Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Ը.

ա/ ակ-նբախ, ամենաընդունակ, այլընտրանք,առ-նթեր, գահընկեց, գիրկ-նդխառն, գործընկեր, գույնզգույն, երկնչել, զուգընթաց, թրխկ, լուսընկա, հյուրընկալ, ձեռ-նտու, մակընթաց:

բակընդետամենաընդունելիանընդմեջգործընթացդասընկերդյուրըմբռնելիերկընտրանքթըխկխոչընդոտկորնթարդհամընթացհատընտիր,մերթընդմերթչնըկճվելչրխկոցվերընձյուղվել:

գակընթարթամենաընտիրանըմբռնելիանընդունակդասընթացինքնստինքյանհամընկնելձկնկիթմեջ-նդմեջմթ-նկամթնշաղնախընտրել,որոտնդոստչրխկչըմբռնելսրընթացօրստօրե:

դանակընկալանըդունելիարագընթացաննտելառնչվելդյուրընթեռնելիխաղընկերխոյընթացհետզհետեմակընթացությունշրխկալչնդդիմանալչընկնելվերընթացքարընկեցօրնդմեջ:

2.      Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում Ը.

աակնբախանընդունակչընթերցելչառնչվելկնկճենվշշոցթըխկ,նախընթաց:

բչընդունելլուսնկավայրընթացգործընկերշրըխկոցմակընթացություն,հատընտիրինքնստինքյան:

գխոչնդոտանմբռնելիօրստօրեշրխկնորնտիրհյուրնկալաննդդիմադրելիտաս-:

դսրընթացմերթընդմերթառընթերչընտրելխաղըկերանընդունելիերկընտրանքակընթարթ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s