Գրել Վ կամ Ֆ և Ր ԿԱՄ Ռ

հավքգոֆքասֆալտփլավհարավայինաֆտոմեքենանավթ,օվկիանոսնավթավառզավթելԱֆրոդիտեԱվրորաթավշյա,ավտոմատհազիվհազ, ֆշշոց (օձի), վշշոց (ջրի), թովչանքնզովքկաթվածսվինքսԽոսրով:

 

Կետերի փոխարեն գրել Ր կամ Ռ.
ակռունկ (թռչուն), կրունկ (գարշապար), երեսունեռօրյադռնապանդրկիցդրացիձեռքձեռբակալելձեռբազատվելփրփռառ (քամուց), փրփրելկրթելկռթնելզմռսելմրսելթռթռալթռվռալկառճելկառչելմրմրալ(ձայնը), մռմռալ (վերքը), եղեռնեղեականթռչելթրջելկառքկարգսարսուրմամա-, մմու-, կճտացնելկճիկպայտա-, կայտա-, խանուրդ,սպավելպատսպավելխակելգգելգգալպակպակելխճիթ,խթինզաիվերխոշո-, խոժո-, ապա-, ապաաժհեարձակհեարձակել:
 
բՀիփսիմեկակապաշտկապաշտկծելկկալվավունկակաուն (վեր ձգվողփխբ.՝ հայտնի), գանգու-, ախոժաբերանաժանվագ-,կենսաթթի-, սացակալելթփտալսփթնելոսկո-, ոկորոկրամոլ,ճմթելԲոժոմլպիշգամփ-, ջրիմու-, աշալույսաջսահմկելուճանալճամպուկհթի-, գոլոշիմաախուղխախափելծխամոճ,աշխահահչակոմնախոշխատոցգոշահամահելարյունուշտ,ծեծկտուքստաշաժմեժելիթոշոմելթոոմելհչակվելխելագավելշատվանսավանելմիահամու-, փաամոլ:
 
գոսկախտսաղավատմամակալածսաղաթախիտբթել,ամպագոգո-, անձեոցիկկոծանվելգոգոալգտնակդաչնագույն,թթու-, պոթկալխաորդշուումու-, հաաչանքքաասունշղաշ,խուներամհհալլպծունկակաելականջալու-, լուումունջհութիմոթիճանկելճվողյունշշյունմանակկիտըմբնելմոթելխխալճճալպատույգսևեունփշտալշահագգելջադելարևա-,կնկակոխուչելսթսթալստատոփդժելքուջանետմիաժամանակճաագայթկակամելքաուղի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s