ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ Ե-Թ

Ե

ելուզակ- ավազակ
եղեր- սուգ
եղի- նոր հասնող ցորեն
եղկելի- գարշելի
ետնակ- տաշտաքր
երախայրիք- առաջին պտուզ
երան- բարակ քամի
երե- որսի կետակեր խոտ
եփն- գույն
երախճան- բերանակապ
երասան- զույք եռասան՝ փոկ

Զ

զազիր- գարշանք
զամբիլ- Կեմով հյուսած փոքրիկ կլոր նստարան

զամբիկ- մատակ ձի
զամբուռ- վայրի մեղու
զամպ- Լեռների վրա դիզված ձյուն:

զայր- զայրույթ
զանգի-
զարմանուհի- զարմանալի
զարմիկ- հորեղբոր
զեխ- առատ
զգլխիչ- գլխին  խթեղ
զեղուն- հորդառատ
զոմբիկ- 1. Լեռների վրա դիզված ձյուն:

զոշ- վատ
զվռնել- ման գալ
զուզա- առնոց
զուլա- քուլա
զրախոս- Ավելորդ ու անտեղի բաներ խոսող, զրաբան:

Ը

ըմբոշխնել-Մեծ ախորժակով ուտել կամ խմել:

ըմպելարան-գինետուն
ընդեղեն- հունդից բաղկացած
ընդոծին- բնիկ
ընդոստ-հանկարծ տեղից եր թռած
ընկեց-ընկած
ընչազուրկ-պրոլետար
ընչասեր-ունեցվածք սիրող
ընչաքաղց-շատ ագահ
ընչացք-բեղ

Թ

թաթառ-պտուտահողմ
թաթարի-թեթև եփված
թալակ-
թակեղ-
թակուջակ-
թաղկ-
թաղյակ-
թամբուրա-
թանա-
թառանչ-
թեզանիք-
թին-
թով-
թույր-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s