Ձ-Ծ-Ց

Բաց թողած տեղերում լրացրու Ձ,Ծ,Ց.

ա/ ալեկոծություն, ացխագործ, ակաղ-ուն (լեփ-լեցուն), ամբար-իչ, այտու-վել, ան-ավ (քարայր), ան-ավ (առանց ցավի), ան-եռո-իկ, առա-գական, առան-ք, առեղ-վա-, առկայ-ել, արվար-ան, արտառո-, ար-ունք, բազմափոր-, բարյա-ակամ, բար-ել, բար-րախոս, բար-րահասակ, գեղ-, գլուխգոր-ոց, գլուխկոն-ի, գ-ու- (մանրախնդիր), դար-յալ, դար-նել, դար-վածք, դեղ-ենի, դեր-ակ, դյու-ազն, խե-եղեն, ծա-կանուն, կաթնահուն-, կաթվա-ահար, կառու-վածք:

բ/ հանդեր-արան, մր-ավար, ա-խաթթու, ասա-վա-ք, ար-ագանք, ար-ակագիր, ար-ակուրդ, բար-իթողի, դեղ-անիկ, դողէրո-ք, զեղ-արար, ընդար-ակ, ընթա-ք, ընթեր-ել, թախան-ել, թախ-ադեմ, թյուրիմա-ություն, թր-ել, լայնար-ակ, լա-ակումա-, լա-ուկո-, լի-ք, լ-կան, լռակյա-, լվա-ք, լու-կի, խոտհուն-, կազմվա-ք, կայ-կլտալ, կառամատույ-, կատարա-ու, փոր-ություն,

ան-կալի, բար-րանիստ, թախ-ել, ծա-կել, կեղ-ամ, կե-վա-ք, կ-կտուր, կ-մցել:

 

գ/ Հանդիպակա-, հանգու-յալ, հայա-ք, հանկար-, հո-, ձյունածա-կ, ձվա-եղ, մազապուր-, մր-ունակ, վար-ավճար, փոր-առու, անբի-, անդամալույ-, անե-ք, անեղ-, բար-ունք, բա-ար-ակ, բռուն-ք, բո-կլտալ, թխվա-ք, խ-անահան, խ-կել, խուր-, ծա-կագիր, ծա-կոց, ծո-րակ, հար-ակում, հե-կլտալ, հար-ուփոր-:

դ/ մղ-ավանջ, մտա-մունք, մտա-ածին (հորինած), մր-ակի-, նայվա-ք, շին-ու (կեղծ), ոսկեզօ-, որ-կալ, վար-ահատույց, փոր-անոթ, ակնա-անք, աղ-ան, լուսար-ակ, հերար-ակ, հինավուր-, հն-ել, հնո-, պախուր- (սանձ), ջրահեղ-, սան-ար-ակ, հեղ-ուցիչ, վեհապան-, վերամբար-, տողադար-, տր-ակ, ցն-ոտի, ուր-, փղ-կալ, փոր-անք, քաղ-, քաղ-րահնչուն, քաղ-րավենիք, քարածա-կ, օ-իք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s