Գործնական աշխատանք

Հետևյալ բառակապակցություններից կազմիր ածականներ:
Չորս սյուն ունեցող – քառասյուն, երեք օրվա – եռօրվա, երեք անկյուն ունեցող – եռանկյուն, երկու դեմք ունեցող – երկդիմի, չորս տարվա – քառամյա, հինգ հարկ ունեցող – հինգհարկանի, ութ տարեկան – ութամյա, երկու ժամվա – երկժամյա, երկու կենսակերպ ունեցող – երկկենցաղ, մի աչք ունեցող – միաչքանի, վեց ամսվա – վեցամսյակ, յոթ գլուխ ունեցող – յոթգլխանի, երկու կողմ ունեցող երկկողմ, հազար տարվա – հազարամյա:

Հետևյալ բառակապակցություններից կազմիր գոյականներ:
Տասն օր – տասնորյակ, հինգ տարի – հնգամյակ , մեկ ամիս – միամսյակ, ութ ոտք ունեցող ութոտնուկ, հարյուր տարի – հարյուրամյակ, ութ հոգուց բաղկացած – ութնյակ, հազար տարի – հազարամյակ, չորս հոգուց բաղկացած – քառյակ, երեք ամիս – եռամսյակ, երեք հոգուց բաղկացած եռյակ, երեք ոտք ունեցող – եռոտանի:
Գրել տրված բառերի հականիշների հոմանշա

յին շարքերը:
Արատավոր- անարատ, մաքուր
Աղմկոտ- անաղմուկ, լուռԱմուսնանալ- բաժանվել, ամուսնալուիծվել
Ամուր- թույլ, տկար
Աշխատասեր- ծույլ, ալարկոտ
Առաջադաս- հետադարձ, վերջադաս
Գովել- փնովել, վատաբանել
Երախտագետ- երախտամոռ, ապերախտ
Հայտնվել- վերանալ, անեանալ
Երջանիկ- տխուր, տրտում
Ընդարձակ- նեղ, անձուկ
Կոշտ- նուրբ, քնքուշ
Տրտում- ուրախ, խնդում
Ունևոր- աղքատ, չքավոր
Շնորհալի- անշնորհք, ապաշնորհ

Շարքում առանձնացնել թվականները:
Չորս հարյուրքսանութ, տասանոց, տասնօրյակ, միլիարդ, եռյակ, երեք հարյուր, երեքական, քսանմեկերորդ, հինգերորդ, հնգապատիկ, հազարավոր, առաջին, վեց-վեց, հարյուրանոց, մեկ հինգերորդ, երկու միլիոն, եռօրյա, քառակողմ, երկնիստ, երեք հարյուրերորդական:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s