Direct and Indirect speech

Ուրիշի ուղղակի ու անուղղակի խոսք

Direct and Indirect speech

Ուրիշի ուղղակի խոսքը դա առանց փոփոխության ներկայացված նախադասությունն է հեղինակի կողմից:

Արամն ասաց. «Ես գնում եմ տուն»:

Aram said: “I am going home”.

Անուղղակի խոսքում ուրիշի խոսքը ներկայացնում ենք փոփոխված:

Արամն ասաց որը նա գնում է տուն:

Անգլերենում, եթե հեղինակի խոսքը դրված է անցյալ ժամանակով ապա նախադասության երկրորդական բայը նույնպես դրվում է անցյալ ժամանակով:

Aram said that he was going home.

Ընդհանուր հարցը անուղղակի դարձնելիս (Do you live in Erevan?) հեղինակի խոսքը երկրորդական նախադասությանը միանում է If շաղկապով:

He asked “Do you live in Erevan?”.

He asked if I lived Erevan.

Հատուկ հարցերը անուղղակի դարձնելիս հարցական (Who, where, when..) բառը դառնում է շաղկապ

Mother asked:”Where do you go?”.

Mother asked where I went.

I – he, she

We – they

Come – go

1. Samantha said, “I am going shopping today.”
Samantha said that  she was going shopping that day.

2. John said, ” I can’t play tennis next week.”
John said that  he couldn’t play tennis the following week.

3. The boys said, “We’re late for school.”
The boys said that  they were late for school.

4. The boys added, “The bus didn’t arrive on time.”
The boys added that  the bus hadn’t arrived on time

5. Mr Walmsley said, “I need a break.”
Mr Walmsley said that  he needed a break.

6. Bob said, “I haven’t been here before.”
Bob said that he hadn’t been there before.

7. The dentist said, “I have been waiting for Jack since 3 o’clock.”
The dentist said that he had been waiting for  Jack since 3 o’clock.

8. Jill rang up and said, “I can’t come because I’m busy.”
Jill rang up and said that he could’t come because he was busy.

9. Dr.Dixon said, “You have broken your leg.”
Dr.Dixon said that I had broken my leg.

10. Louise said, “I practice the piano every day.”
Louise said that  she practiced the piano every day.

11. Tom said, “I can run very fast.”
Tom said that he could run very fast.

12. Anne said, “I don’t like my little brother.”
Anne said that she didn’t like has little brother.

13. Paul said, “I’ve never been to England.”
Paul said that he had never been to England.

14. Helen said, ” I will ring you when I get home.”
Helen said that she would ring me when she got up.

15. Mandy said, “I don’t like Peter any more.”
Mandy said that she didn’t like Peter any more.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s