Գործնական աշխատանք, կապ

Հետևյալ կապերը խմբավորեք ըստ շարադասության:


Առաջ, առթիվ, ի,  անկախ, հետ, մասին, առանց, համաձայն, սկսած, ըստ, մեջ, չափ, քան, առ, բացի, հանձին, պես, մինչև, համար, ի դեմս, նախքան, միջև, զատ, շուրջ, շնորհիվ, հանուն, վրա, որպես, փոխարեն, վերաբերյալ, չնայած, հեռու, հակառակ, մինչ, տակ, ներքո, նկատմամբ:

Ետադրությամբ կառույցները փոխարինեցեք հոմանիշ նախադրությամբ կառույցներով:
ա) հանգամանքներին չնայելով – չնայած հանգամանքներին
բ)  առյուծի պես – ինչպես առյուծի
գ) հրամանի համաձայն – ըստ հրամանի
դ) սովյալների օգտին – հօգուտ սովյակների
ե) սկսելուց առաջ – մինչ սկսելը
զ) հավատի համար – հանուն հավատի
է) այն մասին – վասն այն
ը) թշնամիների դեմ – ընդդեմ թշնամիների

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s