Հայոց լեզու 22․05

Տրված բառերի մեջ ընդգծել հնչունափոխված արմատը և դիմացը գրել անհնչունափող ձևը։

Կրափոս – կիր
Սրատես – սուր
Վայրկենաչափ – վայրկյան


Գոմշաձագ – գոմեշ
Հնամենի – հին
Իշամեղու – էշ
ծաղկաման – ծաղիկ
Պարտիզպան – պարտեզ
Գժական – գիժ
Հաշվեմատյան – հաշիվ
Վշտահար – վիշտ
Ըմպանակ – ըմպել
Կղզյակ – կղզի
Շինարար – շեն
Կուտակում – կույտ
Ուղղաձիգ – ուղիղ

Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

Թիվ (նշան) – թվանշան, գին(ցուցակ) – գինեցուցակ, ուղի(գիր) – ուղղեգիր, միս(գործ) – մսագործ, գարի(հաց) – գարեհաց, ծաղիկ(թերթ) – ծաղկաթերթիկ, դեղին(մորթ) – դեզնամոթ, խնդիր(գիրք) – խնդրագիք, սիրտ(ցավ) – սրտացավ, բարի(կամ) – բարեկամ, այգի(պան) – այգեպան, հոգի(ակ) – հոգեակ, երկիր(բան) – երկրաբան:

Հետևյալ բառակապակցությունների դիմաց համապատասխան բառեր գրիր: Օրինակ՝ հրդեհ հանգցնող-հրշեջ

լուր բերող – լրաբեր, սուտ խոսող – ստախոս, ձուկ որսացող – ձկնորս, տունը պահող – տնապահ, ծուխը տնից հեռացնող – ծխատար, ջուր կրող – ջրկիր, հաճախ լուռ մնացող – լռակյաց, թթի ծառ – թթենի, լեզվի մասնագետ – լեզվաբան, ձվի ձև ունեցող – ձվաձև:

Տրված արմատները միացնելով բառեր կազմիր:

վայրկյան+ցույց – վայրկենացուց, կատարյալ+ություն – կատարելություն, մատյան+գիր – մատենագիր, առաքյալ+ական – առաքելական, հեծյալ+զոր – հեծելազոր, ատյան+կալ – ատենակալ։

Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

Գեր (անալ) – գիրանալ, կես (ատ) – կիսատ, հայրենասեր (ություն) – հայրենաիրություն, մեգ (ապատ) – միգապ, էշ (ատեր) – իշատեր, պարտեզ (պան) – պարտիզպան, զեն (ակիր) – զինակիր, հրավեր (ատոմս) – հրավիրատոմս, էշ (այծյամ) – իշայծյամ, գրագետ (ություն) – գրագիտություն, տեր (անալ) – տիրանալ, վեպ (ագիր) – վիպագիր:

Գտիր հետևյալ բառերի հնչյունափոխված մասը և վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևերը՝

դիզել – դեզ, կիսամուշտակ – կես, վիպական – վեպ, իջևանել – էջ, պատվիրել – պատվեր, սիրալիր – սեր, իջվածք – էջ, տիրական – տեր, սիզավետ – սեզ, զինել – զեն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s