Homework

To be [լինել] բայը

Ապառնի ժամանակ

Հաստատական                                  Հարցական                               Ժխտական

I shall be- ես կլինեմ                          Shall i be?                                I shall not be

You  will be- դու կլինես                   Will  you be ?                           You will not be

He/she/it  will be- նա կլինի             Will he/she/it be?                    He/she/it will not be

We shall be- մենք կլինենք               Shall we be?                            We shall not be

You  will be- դուք կլինեք                  Will you be?                            You will not be

They  will be-նրանք կլինեն             Will they be?                           They will not be

 

Թարգմանել նախադասությունները

1. Ես հուսով եմ, նրանք պատրաստ կլինեն ժամը 8-ին

I hope they will be ready by 8 am.

2.Ես համոզված եմ, որ դա հեշտ կլինի

I’m sure it will be easy

3. Նրանք կլինեն Երևանում վաղը ժամը 4-ին

They will arrive in Yerevan tomorrow at 4:00

4. Մենք շատ ուրախ կլինենք կրկին ձեզ հանդիպելու

We will be very glad to meen you again

5.Ես կլինեմ տանը երեկոյան ժամը 9-ին

I’ll be home  at 9 p. m.

6.Ես կարծում եմ որ, նրանք հոգնած կլինեն այդ ժամին

I think they will be tired at that hour

7.Ավելի լավ կլինի եթե ասես ճշմարտությունը

It would be better if you told the truth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s