Հարցման թերթիկի կառուցվածքը

Հարցման թերթիկները մշակելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել հարցերի

բովանդակությանը և տեղադրման հաջորդականությանը:
Տվյալ գործընթացը պահանջում է`
1. հստակություն. դրված հարցերի առավելագույն ձևով պարզ և հասկանալի
ներկայացումը,
2. խուսափել բազմաթիվ պատասխանների ներառումից,
3. բաց հարցերի մշակում` շահակիցների կարծիքը ստանալու համար բուհի կրթության
որակի մասին,
4. բոլոր բանալի հարցերի ներառում` ստացված ինֆորմացիայի հավաստելիության
ապահովման համար,
5. բացառել հարցերը, որոնք կխանգարեն իրական վիճակի բացահայտմանը:
Հարցման թերթիկներում հարցերը անհրաժեշտ է բաժանել խմբերի`
1. բավարարվածությունը ուսումնական գործընթացից,
2. բավարարվածությունը բուհում տարվող գիտահետազոտական գործընթացներից,
3. բավարարվածությունը առկա ռեսուրսներից:
Հարցման թերթիկը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը`
1. հարցման բնույթը և նպատակը,
2. ո՞ւմ կողմից է իրականացվում,
3. հարցերի ներկայացումը «պարզից –բարդ¦ կառուցվածքով,
4. բաց հարցեր,
5. տվյալների հրացմանը մասնակցողի վերաբերյալ (սեռ, տարիք և այլն):
Հարցերի պատասխանները պետք է մշակել գնահատման աճման կամ նվազման կարգով`
հարցաթերթիկների արդյունքների վերլուծության արդյունավետությունը ապահովելու
նպատակով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s