Reading text:A travel guide

1.Reading text: A travel guide Տեքստը կարդալ թարգմանել, սովորել Preparation task -ի բառերը իրենց բացատրություններով

Թարգմանություն։

Vocabulary-բառապաշար
1.polluted-աղտոտված
2. noodles-արիշտա
3. alternative-այլընտրանքային
4. authentic-վավերական
5. express-արտքհայտել
6. a stand-դիրքորոշում

2.Կատարում ենք թարգմանություններ․ Առցացնց ուսուցում․Թարգմանություններ

3.Հեռավար ուսուցում․Women who changed the world 02.03.-06.03

Jane Austen: 1775-1817

4.Գրում ենք նախապատրաստական աշխատանքները Ճամփորդություն Մատենադարան

Matenadaran.

5. Դերանունների կրկնության վարժություններ

Exercises for the revision of the pronouns.

Put in a reflexnive or a personal pronoun.

 1. Whenever she comes to visit us she always brings her son  with her.
 2. I give him a key to my house so that he could let  in.
 3. It was a great party. We enjoyed ourselves.
 4. Let them take some money with its.
 5. Don’t worry about them.They can take care of them.
 6. Can I take another biscuit? Of course . Help me.
 7. We’ve got a problem. I hope you can help me.

Choose the right pronoun.

  1. Alice is so choosy. nothing ever pleases her.
  2. I don’t know anything about economics.
  3. It’s hot in here. Does anybody mind if I open the window?
  4. If something happens to her, I’ll blame you.
  5. When we got there it was already too  late to do something.
  6. You have hurt your arm. “Don’t worry, It’s nothing.
  7. Nobody believed him.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s