The Final Speech from The Great Dictator

The Final Speech from The Great Dictator

  • լսել խոսքը(ճառը) յութուբյան տեսանյութից
  • կարդալ, թարգմանել, քննարկել
  • սովորել նոր բառերը
  • ընտրել հատված և ձայնագրել
  • Առանձնացնել այն նախադասությունները, որտեղ կան բառերի և հանգերի կրկնություններ (repetition and rhythm),օրինակ՝ “Machine men with machine minds and machine hearts!”
  • առանձնացնել այն նախադասությունները,որտեղ Չապլինը իր խոսքով հույս է արթնացնում մարդկանց մեջ։(hope)
  • առանձնացնել այն նախադասությունները, որ հույզեր են առաջացնում:

1․ Թարգմանություն, քննարկում, նոր բառեր
2․ Բառերի և հանգերի կրկնություններ
1) We want to live by each other’s happiness – not by each other’s misery.
2) The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way.
3) Don’t give yourselves to these unnatural men – machine men with machine minds and machine hearts!
4) the Kingdom of God is within man” – not one man nor a group of men, but in all men! In you!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s