HOW THE BRAIN WORKS

The brain works like a big computer. It processes information that it receives from the senses and body, and sends messages back to the body. But the brain can do much more than a machine can: humans think and experience emotions with their brain, and it is the root of human intelligence.

Continue reading

Jane Austen: 1775 — 1817

Jane Austen

Let’s start with a literary figure who has had more influence on British culture than she would ever have known during her relatively short life (she sadly died at the age of 41).

Jane Austen started putting pen to paper when she was just a teenager and went on to write six major novels which revealed what life was like in the late 1700s and early 1800s. Four of them were released within just four years of each other! That’s some seriously rapid writing.

These were Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, and Emma. Northanger Abbey and Persuasion were published after she died — and they are loved all over the world. There was actually a seventh and final novel, but sadly she never got to complete it.

While she was alive, she actually published her books anonymously, so nobody knew her as a writer. It is widely accepted that she never got the credit she deserved until after her death.

Now, just over 200 years since she died, millions of people carry Jane around in their pockets every single day. That’s because her face is now on the new £10 note as a way of marking just what an enormous impact her work still has today.

Homework

To be(լինել) բայի անցյալ ձևերը

Հաստատական հարցական ժխտական

I was Was I ? I was not

You were Were you? You were not

He/she/it was Was he/ she/ it ? He /she/ it was not

We were Were we ? We were not

You were Were you ? You were not

They were Were they ? They were not

1 .Տեղադրել was/were , դարձնել հարցական և ժխտական

1) My mother was a teacher.

Was my mother a teacher?

My mother wasn’t a teacher.

2)My brother and I were good tennis players.

Were my brother and I good tennis players?

My brother and I weren’t good tennis players.

3) Ann was at home. Her children were at school.

Was Ann at home? Were her children at school?

Ann wasn’t at home. Her children weren’t at school.

4) My keys were in the bag.

Were my keys in the bag?

My keys weren’t in the bag.

5) I was interested in football.

Was I interested in football?

I wasn’t interested in football.

6) I was afraid of dogs.

Was I afraid of dogs?

I wasn’t afraid of dogs.

7) Your hands were cold.

Were your hands cold?

Your hands weren’t cold.

8) They were in the garden.

Were they in the garden?

They weren’t in the garden.

9) Mary was in her car. She was on her way home.

Was Mary in her car? Was she on her way home?

Mary wasn’t in her car. She wasn’t on her way home.

10) We were at a lesson.

Were we at a lesson?

We weren’t at a lesson.

11) It was an English newspaper.

Was it an English newspaper?

It wasn’t an English newspaper.

12) The walls in our classroom were yellow.

Were the walls in our classroom yellow?

The walls in our classroom weren’t yellow.

13) The door and the window werewhite.

Were the door and the window white?

The door and the window weren’t white.

14) This man was an engineer.

Was this man an engineer?

This man wasn’t an engineer. haa

15) Her mother was Italian, and her father was Australian.

Was her mother Italian, and was her father Australian?

Her mother wasn’t Italian, and her father wasn’t Australian.

Homework

Սովորել հետևյալ բառերը և յուրաքանչյուրով կազմել 1 նախադասություն

To be ill – հիվանդ լինել

To be present-ներկա լինել

To be absent- բացակա լինել-

To be on duty-հերթապահ լինել

To be sad-տխուր լինել

To be glad- ուրախ լինել

To be happy- երջանիկ լինել

To be hungry- սոված լինել

To be full up-կուշտ լինել(ստամոքս)

To be fed up- կուշտ լինել(կոկորդ)

To be full of – լիքը լինել ինչ-որ բանով

To be hot- 1․ կծու 2․ շոգ լինել

To be warm- 1․ տաք 2․ ջերմ լինել

To be cold- 1․սառը 2․ ցուրտ լինել

To be cool – զով լինել

To be sour- թթու լինել

To be sweet- քաղցր լինել

To be bitter- դառը լինել

To be tasty- համեղ լինել

Our college – կարդալ, թարգմանել, պատմել

1.Գրել ձեր անվան նշանակությունը ․

“The meaning of my name”

2.Տեղադրել am,is, are

 1. My mother … a teacher.
 2. My brother and I … good tennis players.
 3. Ann … at home. Her children … at school.
 4. My keys … in the bag.
 5. I … interested in football.
 6. I … afraid of dogs.
 7. Your hands … cold.
 8. They … in the garden.
 9. Mary … in her car. She …on her way home.
 10. We …. at a lesson.
 11. It … an English newspaper.
 12. The walls in our classroom … yellow.
 13. The door and the window … white.
 14. This man …. an engineer.
 15. Her mother … Italian, and her father … Australian.

3. Նախադասությունները դարձնել հարցական և ժխտական․

1․Her name is Jane.

2.It is a black cup.

3. This is Yerevan’s map.

4. That film is good.

5. They are students of “Photography” department.

6. Those men are doctors.

7. Tom and Ben are best friends.

8.This is my exercise book.

9. Moscow is a big city.

10. I am a quiet person.

Homework

To be [լինել] բայը

Ապառնի ժամանակ

Հաստատական                                  Հարցական                               Ժխտական

I shall be- ես կլինեմ                          Shall i be?                                I shall not be

You  will be- դու կլինես                   Will  you be ?                           You will not be

He/she/it  will be- նա կլինի             Will he/she/it be?                    He/she/it will not be

We shall be- մենք կլինենք               Shall we be?                            We shall not be

You  will be- դուք կլինեք                  Will you be?                            You will not be

They  will be-նրանք կլինեն             Will they be?                           They will not be

 

Թարգմանել նախադասությունները

1. Ես հուսով եմ, նրանք պատրաստ կլինեն ժամը 8-ին

I hope they will be ready by 8 am.

2.Ես համոզված եմ, որ դա հեշտ կլինի

I’m sure it will be easy

3. Նրանք կլինեն Երևանում վաղը ժամը 4-ին

They will arrive in Yerevan tomorrow at 4:00

4. Մենք շատ ուրախ կլինենք կրկին ձեզ հանդիպելու

We will be very glad to meen you again

5.Ես կլինեմ տանը երեկոյան ժամը 9-ին

I’ll be home  at 9 p. m.

6.Ես կարծում եմ որ, նրանք հոգնած կլինեն այդ ժամին

I think they will be tired at that hour

7.Ավելի լավ կլինի եթե ասես ճշմարտությունը

It would be better if you told the truth.